Duša Cerkve (binkošti)

Tretji največji praznik v cerkvenem letu, binkošti, je rojstni dan Cerkve (dies natalis Ecclesiae). Cerkev nam je podaril vstali Kristus. S tem darom nam je izkazal ljubezen in upanje. Sv. Ciprijan jo imenuje »delo Svete Trojice«. Oče hoče, da bi se vsi ljudje zveličali; to hoče izpred stvarjenja sveta. Iz tega Očetovega hotenja prihaja Cerkev. Kristus jo oblikuje skozi tri leta oznanjevanja evangelija, najbolj pa s svojo velikonočno skrivnostjo: smrti, vstajenja in prihoda Svetega Duha. V Cerkvi najde smisel celotno stvarstvo. Usmerjeno je vanjo. Smisel ji daje Sveti Duh, ki jo napolnjuje. Sveti Duh je duša Cerkve.
V kakšno Cerkev torej verujemo?

Verujemo »v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev«. Ta člen je v tretjem delu veroizpovedi, kjer nastopa Sveti Duh. V Cerkev verujemo kot napolnjeno s Svetim Duhom. Sveti Tomaž Akvinski si želi, da bi molili: »Verujem v Svetega Duha, ki napolnjuje Cerkev.« Brez Svetega Duha Cerkve ni. Nastane nekaj nasprotnega.

Zakaj se evforija nad delovanjem Svetega Duha lahko ponesreči?

Joakim iz Fiore je v 12. stoletju govoril o prihajajočem razdobju Svetega Duha. Vendar je prišlo do tega, da so se sklicevali nanj, okrog sebe pa so ustvarjali razdor. Skupina, ki poudarjeno časti Svetega Duha, se ne sme zapreti in prezirati drugih.

Kako torej prepoznati resnično delovanje Svetega Duha?

Prvo berilo (Apd 2,1–11) in evangelij (Jn 15,26–27;16,12–15) vidita Cerkev vedno vezano na neko duhovno razpoloženje, bodisi strah, zaprtost ali odprtost za delovanje Svetega Duha. Cerkev je vezana na kraj: na hišo, dom. Vsak naj se vpraša: Ali je meni Cerkev dom? Če ni, kaj bom storil, da bo postala moj dom?
Kdaj je Cerkev v enem Duhu?

V Cerkvi so različni ljudje. To ni dom enoumja, pač pa edinosti v različnosti, brez delitve na privilegirane in neprivilegirane, na prvorazredne in drugorazredne. Napolnjuje pa Cerkev isti Duh. Ta omogoča medsebojno komunikacijo, povezanost. Vsak je potrjen v tistem, po čemer je poseben človek. Sveti Duh pa vse zedinja. Sveti Duh je izvor posebnosti Cerkve. Spodbuja poseben način njenega poslanstva. Posameznik naj bi se uresničil kot tak, da bo v resnici on. Bog nam pomaga, da evangelija ne bi razumeli kot kulturo in način življenja ene same skupine naroda, civilizacije.

Kako Bog v Cerkvi ustvarja novo kulturo?

Sveti Duh po oznanjevanju evangelija ustvarja novo kulturo. To ni čast nikogar, ni privilegij nikogar. Prepozna pa se v deležu tistih, ki jih Bog vodi na pot svetosti.

Kako Sveti Duh ljudi uvaja v resnico o Kristusu?

Sveti Duh posreduje celotno resnico o Kristusu. Naše spoznanje resnice o Kristusu temelji na Svetem pismu, vendar je ta resnica širša od Svetega pisma. Sveti Duh omogoča, da je Kristus navzoč v vsakem trenutku. Cerkev usposablja, da oznani evangelij primerno vsakemu zgodovinskemu trenutku. Sveti Duh nas varuje, da Cerkev na zapade v biblični fundamentalizem in da ne razglasi posameznega zgodovinskega obdobja za merilo za vsa ostala obdobja. Sveti Duh omogoča ustvarjalno zvestobo evangeliju v obnovi Cerkve.

Kakšen je pomen darov Svetega Duha?

Darovi Svetega Duha v Cerkvi povzročajo, da je Cerkev res Cerkev. Sveti Duh daje vsakomur različne darove za graditev Cerkve, ne zaradi lastne koristi. Svetemu Duhu se priporočamo, da nas uvede v resnico o Kristusu in nas usposobi za pričevalce vstalega Kristusa.

Molimo k Svetemu Duhu za spoznanje, kaj mi lahko storimo za Cerkev.
Rudi Koncilija